Wyświetlacz LED, kolor biały, 3 cyfry 15 cm

Wyświetlacz jest przeznaczony do pokazywania liczb z zakresu 0…999 przesyłanych za pomocą wy-branego interfejsu szeregowego: RS232 lub RS485. W tym celu wykorzystuje nieskomplikowany pro-tokół komunikacyjny zawierający adres konkretnego wyświetlacza, pozwalający na łączenie wyświe-tlaczy w zespoły kontrolowane za pomocą pary przewodów, odbierające i wyświetlające przeznaczone dla nich dane.

Wyświetlacz jest oferowany w formie modułu przeznaczonego do zamontowania we własnej obu-dowie, np. pylonie informacyjnym przy wjeździe na parking. Mocowanie płytki jest wykonywane za pomocą 6 śrub M3.
Wyświetlacz powinien być zasilany napięciem stałym, stabilizowanym +24V ze źródła o obciążalno-ści około 600 mA (zaświecone wszystkie segmenty). Połączenie z systemem nadrzędnym powinno być wykonane za pomocą kabla – skrętki. W wypadku użycia interfejsu RS232 gwarantowana dłu-gość połączenia wynosi 30 metrów, przy użyciu interfejsu RS485 około 1000 metrów.

Protokół komunikacyjny wyświetlacza procuje z dupleksem. Poprawność odebranych poleceń (wyłą-czenie wyświetlacza lub pokazanie określonej liczby) jest potwierdzana za pomocą komunikatu „OK”. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby wyświetlacz pracował w konfiguracji bez potwierdze-nia (dołączony za pomocą dwóch przewodów – RS232 lub trzech przewodów – RS485).