Sterownik sygnalizacji w zajezdni autobusowej MZK w Warszawie

Sterowanie ruchem odbywa się za pomocą dwóch pulpitów obsługiwanych przez jednego lub dwóch operatorów. Każdy pulpit umożliwia zarządzanie pracą jednego z trzech kanałów w jednym z trzech trybów: wyłączony, myjnia, praca. Tryb sterowania ruchem na kanale jest wybierany ręcznie przez operatora lub operatorów za pomocą przełącznika zamontowanego na jednym z dwóch pulpitów. Stan pracy jest sygnalizowany przez kontrolki umieszczone na pulpicie. Ze względów bezpieczeństwa tryb pracy – wybierany przełącznikiem obrotowym – może być wybrany i załączony tylko wtedy, gdy odpowiadający na drugim pulpicie przełącznik jest w pozycji „wyłączony”. Sterowanie ruchem na danym kanale może odbywać się wyłącznie za pomocą jednego z pulpitów – tego, na którym przełącznik jest w pozycji innej niż „wyłączony”. Odpowiadający temu konkretnemu kanałowi przełącznik na drugim pulpicie musi być w pozycji „wyłączony”. Nie jest możliwe przechodzenie pracownika pomiędzy pulpitami i jednoczesne sterowanie ruchem na tym samym kanale za pomocą dwóch pulpitów. Jednoczesne ustawienie na obu pulpitach przełączników odpowiadających temu samemu kanałowi w pozycji „myjnia” lub „praca” powoduje wejście w tryb „wyłączony”.

Tryb wyłączony

Ustawienie dla danego kanału przełącznika obrotowego na pulpicie nr 1 oraz pulpicie nr 2 w pozycji „wyłączony” powoduje zaświecenie się czerwonych sygnalizatorów na wjeździe na kanał i przy zjeździe z kanału. Sterownik nie reaguje na sygnały z czujników radarowych i przełączników kanałowych, chociaż może pokazywać ich stan. W tym trybie działają przyciski otwierające bramę. Tryb „wyłączony” można również załączyć ustawiając na obu pulpitach taki sam tryb lub dwa odmienne, różne od „wyłączony”. Może to być na przykład „myjnia” – „myjnia” lub „myjnia” – „praca”.

Tryb myjnia

Ustawienie dla danego kanału na jednym z pulpitów przełącznika obrotowego w pozycji „myjnia”, a na drugim w pozycji „wyłączony” powoduje włączenie świateł zielonych przy wjeździe na kanał oraz na zjeździe z kanału. Sterownik reaguje też na sygnały z czujnika radarowego automatycznie otwierając odpowiednią bramę i umożliwiając tym samym wjazd do myjni. Reaguje też na sygnał z przełącznika zamontowanego w kanale – jeśli przełącznik jest aktywny (świeci się zielona kontrolka w kanale), to przejazd jest blokowany przez zmianę koloru świecenia sygnalizatorów na wjeździe i zjeździe na czerwony.

Tryb praca

Tryb „praca” może być załączony w identyczny sposób, jak tryb „myjnia”. To znaczy, przełącznik odpowiadający obsługiwanemu kanałowi na jednym z pulpitów musi być w pozycji „wyłączony”, a na drugim w pozycji „praca”. Praca sterownika w trybie „praca” przebiega następująco:

W stanie spoczynkowym oba sygnalizatory (na wjeździe i przy zjeździe) świecą się na czerwono, czujniki radarowy (wjazd) i ultradźwiękowy (obecność) są nieaktywne, włącznik bezpieczeństwa w kanale jest w pozycji, w której nie świeci się zielona kontrolka na włączniku. Brama jest zamknięta.

Pojazd oczekujący na wjazd zatrzymuje się przed bramą poza zasięgiem działania czujnika radarowego. Operator obsługujący dany kanał naciska przycisk „wjazd” powodując zaświecenie się sygnalizatora zielonego zamontowanego przed wjazdem. Zmiana stanu sygnalizatora jest pokazywana za pomocą kontrolki umieszczonej pod przyciskiem.

Pojazd podjeżdża do bramy, wchodzi w zasięg działania czujnika radarowego i powoduje jego zadziałanie skutkujące zwarciem styków przekaźnika numer 2. Impuls ze styków tego czujnika jest przekazywany do sterownika głównego. Po odebraniu tego sygnału sterownik sygnalizacji automatycznie otwiera odpowiednią bramę.

Pojazd wjeżdża na kanał i podjeżdża pod ultradźwiękowy czujnik obecności. Aktywowanie tego czujnika (wykrycie pojazdu) powoduje zaświecenie się światła czerwonego na wjeździe. Brama jest zamykana automatycznie przez sterownik jest napędu po 10 sekundach od przejazdu. Automatyczne zamknięcie bramy odbywa się bez udziału sterownika sygnalizacji.

Pracownik rozpoczynając przegląd wchodzi do kanału i naciska zielony przycisk. Powoduje to zaświecenie się zielonej kontrolki umieszczonej nad przyciskiem oznaczającej, że wolno mu wejść do kanału. Na pulpitach operatorskich przy odpowiednim kanale zaświeca się czerwona kontrolka oznaczająca, że kanał jest zajęty – przebywa w nim pracownik. Jeśli na pulpicie świeci się czerwona kontrolka, to sterownik nie pozwala na załączenie zielonych świateł ani na wjazd, ani na wyjazd z kanału.

Pracownik kończąc przegląd naciska czerwony przycisk. Powoduje to zgaszenie zielonej kontrolki nad przyciskiem oraz zaświecenie się zielonej kontrolki na pulpitach operatorów. W tym trybie sterownik pozwala na załączenie zielonego światła pozwalającego na zjazd z kanału.

Operator naciska odpowiedni przycisk „wyjazd”. Powoduje to zmianę koloru świecenia sygnalizatora przy zjeździe z kanału na zielony. Stan sygnalizatora automatycznie zmienia się na czerwony po tym, jak ultradźwiękowy czujnik obecności nie będzie wykrywał pojazdu.

Sterownik sygnalizacji powraca do stanu spoczynkowego, a cały cykl można powtórzyć.

Przyciski otwierające bramę

W każdym z trybów, również w trybie wyłączonym, można otworzyć bramę za pomocą odpowiedniego przycisku. Naciśnięcie przycisku powoduje krótkie, 1-sekundowe zwarcie styków przekaźnika. Impuls z zestyków jest doprowadzony do sterownika napędu bramy – zwarcie zestyków uruchamia mechanizm otwierania bramy. Brama jest zamykana automatycznie po upływie zaprogramowanego w jej sterowniku czasu od otwarcia i przejazdu. Automatyczne zamknięcie bramy odbywa się bez udziału sterownika sygnalizacji.